Image
Е-Општина

Буџет

 
    -  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ
 

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2014 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 -1 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 -2 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА

- ПРОГРАМА ЗА РАБОТНИ АКТИВНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2012 - 31.12.2012 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2013 - 31.12.2013 ГОДИНА

- РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2014 - 31.12.2014 ГОДИНА

- РЕВИДИРАН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2015 - 31.12.2015 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.2016 - 31.12.2016 ГОДИНА

- ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  01.01.2017 - 31.12.2017 ГОДИНА

  - ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА

ООУ КРСТЕ МИСИРКОВ - ГЕВГЕЛИЈА
ООУ ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ- ГЕВГЕЛИЈА
ООМУ ВАСО КАРАЈАНОВ - ГЕВГЕЛИЈА
ЈОУ ДГ "ДЕТСКА РАДОСТ" - ГЕВГЕЛИЈА

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search