Image
Е-Општина

Објави

Б-Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план - за ДПТТ „СОКОЛ“ дооел

 

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто“ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Формулар за коментари на документ за Гевгелија

Известување на достапност на документ контролна листа на ПУЖССА за проект за ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто„ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Контролна листа на план за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖЦЦА) - Ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто„ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија

Environmental and social management plan (ESMP) Cheklist - Rehabilitation of street "Metodija Andonov Cento" in s. Mrzenci, Municipality of Gevgelija

 

 

Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола ДПТТ „Стокол" - ДООЕЛ Гевгелија

 

Годишен план за јавни набавки на Општина Гевгелија за 2020 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/a0475aaf-d7c8-414c-8e47-ab4100a41f35/1

 

  

ОТКАЖУВАЊЕ НА ТЕНДЕРСКА ПРОЦЕДУРА ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ - РЕГУЛАЦИЈА НА КОРИТО НА СУВА (КОНСКА) РЕКА - ФАЗА 1 

CANCELLATION OF A WORKS TENDER PROCEDURE - REGULATION OF THE RIVERBED OF SUVA (KONSKA) REKA - PHASE 1

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search