Image
Е-Општина

Животна средина

СТОКОЛ - Записник од преговорите 03.08.2020

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА - СТОКОЛ - ЖИВИНАРСКА ФАРМА - МОИН

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДРУШТВО ЗА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА-СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК (30.08.2018 ГОДИНА)

- Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-153 ОД 30.08.2018 ГОДИНА  ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН , НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА - СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК 

- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА (10.08.2018 ГОДИНА)

- Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-155 ОД 10.08.2018 ГОДИНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, „СТОКОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија

БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА , Друштво за градежништво  и проектирање АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ  Гевгелија

- НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија Кланица и месна индустрија со ладилник

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - ДПТУГ „ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ" ДООЕЛ - увоз-извоз БЕТОНСКА БАЗА Гевгелија

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ Гевгелија

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search