Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

   СОВЕТ НА ОПШТИНА

     Бр.09-1455/1

     23.09.2020 год.

       ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ

за свикување на педесеттата седница

на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 50-та (педесеттата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 30.09.2020 година (среда).

На седницата која ќе се одржи во просториите на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 11 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за статут и прописи на Советот на О.Гевгелија

2.Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за статут и прописи на Советот на О.Гевгелијa,

3.Предлог-Решение за разрешување член на Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на О.Гевгелија,

4.Предлог-Решение за избор на член во Комисијата за здравствена и социјална заштита и заштита на децата на Советот на О.Гевгелија,

5.Предлог-Одлука за измена на Одлуката за делегирање вршење на работите на одржување и давање на користење на спортски објекти – сопственост на Општина Гевгелија,

6.Предлог-Одлука за давање под закуп за користење и стопанисување со спортски објект – тениски игралишта во сопственост на Општина Гевгелија,

7.Предлог-Решение за давање согласност на дополнителниот Годишен план за вработување во ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија за 2021 година,

8.Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2019/2020 година,

9.Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година,

10.Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за учебната 2020/2021 година,

11.Предлог-Решение за усвојување на финансовиот план на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија за проектот за менаџирање и обука за готварство и угостителство за периодот јуни-декември 2020 година по ставки и подставки на донаторска сметка 7150108249-785-98,

12.Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2019/2020 година,

13.Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија за 2020/2021 година,

14.Предлог-Решение за усвојување на Одлуката за утврдување на распоред на работното време во ЈОУДГ "Детска Радост"-Гевгелија,

15.Предлог-Одлука за давање на управување и користење на фекален колектор со пречистителна станица за отпадни води во с.Моин, општина Гевгелија, на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,

16.Предлог-Одлука за донесување на конечен Предлог-Урбанистички план вон населено место за локалитетот Негорски бањи, КО Негорци, општина Гевгелија, плански период 2018-2028 година,

17.Предлог-Одлука за донесување техничка исправка за ГП 18, ГП 35, ГП 36, ГП 37, ГП 39, ГП 40, ГП 41, ГП 44, ГП 48, ГП 55, ГП 56, ГП 58, ГП 59, ГП 60, ГП 61, ГП 62, ГП 63 од Детален урбанистички план за дел од Блок 4 (4.4), општина Гевгелија,

18.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.652 КО Конско   (барател: Виктор Петков од Гевгелија),

19.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на земјиштето на КП бр.350/2 КО Конско   (барател: Стојан Караколев од Гевгелија),

20.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за с.Конско (КП бр.609/3 и дел од КП бр.610 КО Конско) (барател: Томе Пелев од Гевгелија),

21.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: Боне Мишков од Гевгелија),

22.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2156 КО Гевгелија (барател: Александар Јованов од Гевгелија),

23.Предлог-Одлука за утврдување потреба од измена на намената во урбанистичко-планска документација (ГУП на Гевгелија) на КП бр.2140 КО Гевгелија (барател: Спаска Проданова од Гевгелија),

24.Предлог-Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за с.Серменин (КП бр.625 КО Серменин) (барател: Герман Шуклев од Гевгелија).

 

 

                                                                                                                Претседател

на Советот на Општина Гевгелија,

                                                                                                          Тодор Ристов, с.р.

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search