Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр.09-1245/1
23.08.2021 год.
ГЕВГЕЛИЈА

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам


РЕШЕНИЕ
за свикување на шеесет и петтата седница
на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 65-та (шеесет и петтата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 30.08.2021 година (понеделник).
На седницата која ќе се одржи во Големата сала на Советот на Општина Гевгелија, со почеток во 11 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предлог-Одлука за приоритет на проект за ревитализација на дел од улица „Методија Андонов-Ченто“ во населено место Мрзенци – општина Гевгелија,
2. Предлог-Заклучок за усвојување на Предлог-Елаборатот за процена на штета од природна непогода – голомразица што ги зафати населените места: Гевгелија, Негорци, Миравци, Прдејци, Милетково и Богородица од 08-10.04.2021 година,
3. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за формирање на Општински совет за превенција на детско престапништво на Општина Гевгелија,
4. Предлог-Решение за измена на Решението за именување членови во Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на Општина Гевгелија,
5. Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор на Заедничкото јавно претпријатие за заловување кучиња „АСТРА ЛУНА“– Струмица,
6. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2022 година,
7. Предлог-Одлука за давање на користење на Процената на загрозеност од ризици и опасности за настанување на кризна состојба на подрачјето на Општина Гевгелија за потребите на СВР- Струмица и Регионалниот центар за гранични работи – Југ Кавадарци,
8. Предлог-Решение за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
9. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната 2020/2021 година,
10. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
11. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
12. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2020/2021 година,
13. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
14. Предлог-Решение за давање мислење на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
15. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за учебната 2020/2021 година,
16. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за учебната 2021/2022 година,
17. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Климент Охридски“- Миравци за учебната 2020/2021 година,
18. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Климент Охридски“- Миравци за учебната 2021/2022 година,
19. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија за учебната 2020/2021 година,
20. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
21. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија за 2022 година,
22. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија за 2022 година,
23. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за учебната 2020/2021 година,
24. Предлог-Решение за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за учебната 2021/2022година,
25. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2022 година,
26. Предлог-Решение за давање согласност на работното време во ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија,
27. Предлог-Решение за давање согласност за зголемување на бројот на деца во групите на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2021/2022 година,
28. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за распределба на добивката на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2020 година,
29. Предлог-Решение за давање согласност на Финансискиот извештај на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за периодот од 01.01.2021 – 30.06.2021 година, со посебен осврт на периодот од 01.04.2021-30.06.2021 година,
30. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2022 година,
31. Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување заштитна зона околу бунарите за водоснабдување – Мрзенци,
32. Предлог-Одлука за утврдување потреба од определување заштитна зона околу бунарите за водоснабдување – Моин.

 Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
Тодор Ристов, с.р.

 

 

          

 

 

                                                                                                     

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search