Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на општина Гевгелија

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈA

   ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

     СОВЕТ  НА ОПШТИНА

          бр.09-2043/1

           09.11.2017год.

 ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на општина Гевгелија (“Службен гласник на општина Гевгелија” бр.25/06 и 08/10), донесувам

РЕШЕНИЕ


         за свикување на третата седница на Советот на општина Гевгелија


 Ја свикувам третата седница на Советот на општина Гевгелија за ден 15.11.2017 година (среда).

На седницата која ќе се одржи во салата на Советот на општина Гевгелија, со почеток во 13 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на општина Гевгелија за 2017 година,

2.Предлог-Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до 30.09.2017 година,

3.Предлог-Одлука за кофинансирање на општина Гевгелија во проектот за изградба на нови училници во СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,

4.Предлог-Одлука за одобрување на План за програми за развој на општина Гевгелија за 2018 година,

5.Предлог-Информација за продолжување на рокот за изведба на водоснабдителниот систем во општина Гевгелија,

6.Предлог-извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.06.2017г.

7.Предлог-извештај за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2017г.-30.09.2017г.

8.Предлог-Одлука за учество на општина Гевгелија во реализација на проектот "Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион" со акроним "АКВА-М2",

9.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,

10.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на СОУ "Јосиф Јосифовски"-Гевгелија,

11.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија,

12.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"-Гевгелија,

13.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија,

14.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Крсте Мисирков"-Гевгелија,

15.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци,

16.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци,

17.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци,

18.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"-Миравци,

19.Предлог-Решение за разрешување членови на Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија,

20.Предлог-Решение за именување членови на Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"-Гевгелија,

21.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија,

22.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија"-Гевгелија,

23.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија,

24.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Дом на култура "Македонија"-Гевгелија,

25.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија,

26.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Пионерски дом "Јосип Броз-Тито"-Гевгелија,

27.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,

28.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"-Гевгелија,

29.Предлог-Решение за разрешување член во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи

30.Предлог-Решение за именување член во Управниот одбор на МЦСР-Гевгелија, предложен од редот на Советот на општината на чие седиште е Меѓуопштинскиот центар за социјални работи,

31.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ "Детска радост" - Гевгелија како претставници од општина Гевгелија,

32.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ "Детска радост"-Гевгелија како претставници од општина Гевгелија,

33.Предлог-Решение за разрешување членови на Управниот одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,

34.Предлог-Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,

35.Предлог-Решение за разрешување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија,

36.Предлог-Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија.

 

Претседател                 

на Советот на општина Гевгелија,

Ташко Дојчинов

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search