Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA

  ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

    СОВЕТ НА ОПШТИНА

      Бр.09-555/1

      06.03.2020 год.

       ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Oпштина Гевгелија (“Службен гласник на Oпштина Гевгелија” бр.25/06, 08/10 и 18/14 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ

за свикување на четириесет и третата седница

на Советот на Oпштина Гевгелија

Ја свикувам 43 (четириесет и третата) седница на Советот на Oпштина Гевгелија за ден 13.03.2020 година (петок).

            На седницата која ќе се одржи во салата на Советот на Oпштина Гевгелија, со почеток во 12 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

1.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на Градоначалникот на општина Гевгелија за 2019 година,

2.Предлог-Заклучок за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година за периодот 01.01.2019 год. – 31.12.2019 година (кумулативно),

3.Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Гевгелија за 2019 година,

4.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2019 година,

5.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2019 година,

6.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2019 година,

7.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата во општина Гевгелија за 2019 година,

8.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на НВО секторот во општина Гевгелија за 2019 година,

9.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на месните заедници во општина Гевгелија за 2019 година,

10.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2019 година,

11.Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2020 година,

12.Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина Гевгелија,

13.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за работата на ОСБСП во општина Гевгелија за 2019 година,

14.Предлог-Заклучок за усвојување на Програмата за работата на ОСБСП во општина Гевгелија за 2020 година,

15.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на СОУ "Јосиф Јосифовски" –Гевгелија,

16.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ООУ  "Крсте Мисирков" – Гевгелија,

17.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ООУ "Владо Кантарџиев" – Гевгелија,

18.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ООУ "Климент Охридски" – Миравци,

19. Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ООУ "Ристо Шуклев" – Негорци,

20.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ООМУ "Васо Карајанов" – Гевгелија,

21.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев" – Гевгелија,

22.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ЈОУ Дом на култура "Македонија" – Гевгелија,

23.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ЈОУ Пионерски дом  "Јосип Броз-Тито" – Гевгелија,

24.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ЈОУ Работнички универзитет "Кирил и Методија" – Гевгелија,

25.Предлог-Решение за усвојување на Годишната сметка за 2019 година на ЈОУ Детска градинка "Детска радост"-Гевгелија,

26.Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за периодот 01.01.2019-31.12.2019 година, со посебен осврт на периодот 01.10.2019г. – 31.12.2019 година,

27.Предлог-Решение за давање согласност на Годишната сметка на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2019 година.

28.Предлог-Решение за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈПКД "Комуналец"-Гевгелија за 2019 година,

29.Предлог-Иницијатива за изработка на ЛУПД за формирање на градежна парцела со намена Е2 за градби за производство на енергија на КП бр.737, КП бр.736/1 и дел од КП бр.735/1 КО Ново Конско, општина Гевгелија (барател: Митко Павлов од Гевгелија),

30.Предлог-Иницијатива за изработка на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 10.2, општина Гевгелија (барател: "ЛЕМЕКС ТРАНСПОРТ" – Гевгелија),

31.Предлог-Заклучок за усвојување на Извештајот за извршен попис во општина Гевгелија, состојба на 31.12.2019 годинa,

                                                                                                               

                                     Претседател

на Советот на општина Гевгелија,

                                                                                                           Тодор Ристов, с.р.

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search