Image
Е-Општина

Објави

Годишен план за јавни набавки на Општина Гевгелија за 2021 година 

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/a0475aaf-d7c8-414c-8e47-ab4100a41f35/1

 

Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто“ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Формулар за коментари на документ за Гевгелија

Известување на достапност на документ контролна листа на ПУЖССА за проект за ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто„ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Контролна листа на план за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖЦЦА) - Ревитализација на дел од Улица „Методија Андонов Ченто„ во н.м. Мрзенци, Општина Гевгелија

Environmental and social management plan (ESMP) Cheklist - Rehabilitation of street "Metodija Andonov Cento" in s. Mrzenci, Municipality of Gevgelija

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio