Image
Е-Општина

Политика на квалитет

 Програма за комуникација и транспарентност во Општина Гевгелија за 2021 година

Програма за комуникација и транспарентност во Општина Гевгелија за 2020 година

Прирачник за квалитет

Политика за квалитет

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

 

 

Општина Гевгелија својата деловна филозофија ја темели на услуги кои во потполност се усогласени со барањата на граѓаните и важечките закони.

 

Стратешки цели на Општина Гевгелија се :

-           Задоволни корисници/граѓани

-           Просперитетна и богата локална заедница.

 

Општина Гевгелија утврдените Стратешки цели ги остварува со почитување на следните начела:

 

-           Еднаквост на сите корисници/граѓани.

-           Сите корисници/граѓани имаат право на заштита.

-           Услугите кои ги пружа Општината мора да бидат ефикасно и економично реализирани.

-           Исполнување на потребите и очекувањата на граѓаните, согласно најдобра пракса и Законот, е прв приоритет во вршењето на услугите на Општинската администрација.

-           Врвен квалитет на услугите е одговорност на секој вработен во Општинската администрација.

-           Тимска работа базирана на комуникација помеѓу општинските и  јавните служби претставува основа на нашата компетентност и услужност.

-           Планирање, превентива, подобрување и иновации во кој се вклучени граѓаните, вработените и другите заинтересирани страни.     

-           Градење на партенерски односи со сите заинтересирани страни кои учествуваат во унапредување на нашите услуги е наша трајна определба.

-           Оддржлив развој базиран на квалитет, заштита на животна средина, општа сигурност и безбедност на граѓаните.

-        Спроведувањето на оваа Политика и достигнување на нова деловна култура се овозможува со Програми за обучување и мотивација на вработените во Општинската администрација.

-         Преиспитување на Системот за квалитет од страна на Општинската управа се реализира со цел воспоставување на процес на постојано подобрување на планираните задачи и цели за квалитет.

 

 

 

 

                    Дата                                                                                    Градоначалник

               20.11.2017                                                                          на Општина Гевгелија

                                                                                                                     м-р Сашо Поцков 

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio