Image
Е-Општина

Урбанистички планови

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП10.5.2Б (КП2173/2 и КП2177/14) КО Гевгелија, општина Гевгелија

 

Планска програма за Детален урбанистички план за дел од Блок 15 (15.11)

 

ДУП 10.5 - синтезен

ДУП - Блок 16

 

ДУП за централно градско подрачје Гевгелија

ДУП за блок 7 (7,5), Гевгелија

УП за село Милетково

УП за село Моин

 

 

ЛУПД со намена Е2 полигон за обука на возачи, КО Негорци, општина Гевгелија

 

 

 

- ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 4 (4.1 И ДЕЛ ОД 4.2) И ДЕЛ ОД БЛОК 1 (ДЕЛ ОД 1.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

- ДУП ЗА БЛОК 10 (10.1, 10.3, 10.4 и 10.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

 
 
 
 
 
 

Детален Урбанистички План за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина Гевгелија, конечен предлог план, 08 Јуни 2021

Измена и дополнување на Урбанистички План за село Прдејци, општина Гевгелија, Блок 4, општина Гевгелија

- Измена и дополнување на дел од ДУП 10.2 општина Гевгелија, Плански период 2020-2025

 
 
 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ:

 

Урбанистички проект за инфраструктура за премин на среднонапонска мрежа на град Гевгелија од 10kV на 20kV напонско ниво, односно среднонапонска кабелска врска помеѓу ТС Ѓупска и ТС Аврам, КО Гевгелија, Општина Гевгелија

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, општина Гевгелија 

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio