Image
Е-Општина

Урбанистички планови

ДУП за централно градско подрачје Гевгелија

ДУП за блок 7 (7,5), Гевгелија

УП за село Милетково

УП за село Моин

 

ПРЕГЛЕД НА УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ОД СОВЕТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 2011-2019

 

ЛУПД со намена Е2 полигон за обука на возачи, КО Негорци, општина Гевгелија

 

 

 

- ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 4 (4.1 И ДЕЛ ОД 4.2) И ДЕЛ ОД БЛОК 1 (ДЕЛ ОД 1.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

- ДУП ЗА БЛОК 10 (10.1, 10.3, 10.4 и 10.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search