Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA

ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр.09-136/1
22.01.2021 год.
ГЕВГЕЛИЈА

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14 и 13/20год.), донесувам


РЕШЕНИЕ
за свикување на педесет и седмата седница
на Советот на Општина Гевгелија 

Ја свикувам 57-та (педесет и седмата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 29.01.2021 година (петок).

На седницата која ќе се одржи во салата на хотел "Аполонија" во Гевгелија, со почеток во 12 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на висината на комуналните такси во општина Гевгелија,
2. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2021 година,
3. Предлог-Програма за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година,
4. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во општина Гевгелија за 2021 година,
5. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување во општина Гевгелија за 2021 година,
6. Предлог-Програма за активностите од областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 2021 година,
7. Предлог-Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на  Општина Гевгелија, 
8. Предлог-Одлука за позајмица на финансиски средства од Буџетот на Општина Гевгелија за 2021 година за реализација на проектот AQUA-M,
9. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина Гевгелија за 2020 година,
10. Предлог-Деловник на Партиципативното тело за урбанизам во Општина Гевгелија,
11. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија за 2021 година,
12. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ООУ "Крсте Мисирков"- Гевгелија за 2021 година,
13. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ООУ "Ристо Шуклев"-Негорци за 2021 година,
14. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ООУ "Климент Охридски"- Миравци за 2021 година,
15. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија за 2021 година,
16. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ЈОУ Дом на култура "Македонија"- Гевгелија за 2021 година,
17. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ЈОУ Библиотека  "Гоце Делчев"- Гевгелија за 2021 година,
18. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот  план на ЈОУ Работнички универзитет  "Кирил и Методија"- Гевгелија за 2021 година,
19. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија,
20. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ "Владо Кантарџиев"- Гевгелија,
21. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци,
22. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ "Ристо Шуклев"- Негорци,
23. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци,
24. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООУ "Климент Охридски"- Миравци,
25. Предлог-Решение за разрешување на член во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија,
26. Предлог-Решение за именување член во Училишниот одбор на ООМУ "Васо Карајанов"- Гевгелија,
27. Предлог-Одлука за категоризација на училишен спортски објект при ООУ "Климент Охридски"- Миравци,
28. Предлог-Решение за  давање согласност на Програмата за работни активности на ЈПКД "Комуналец"- Гевгелија за 2021 година,
29. Предлог-Решение за усвојување на Финансовиот план на ЈОУ  Пионерски дом „Јосип Броз Тито“- Гевгелија за 2021 година.
 
 
 

 

           Претседател

на Советот на Општина Гевгелија,

                                                                                                          Тодор Ристов, с.р.

 

 

                                                                                                     

Прашајте го градоначалникот

Image

Гевгелиски Магазин

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio

Search