Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр. 09-1904/1
29.11.2023 год.
ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ
за свикување на триесет и петтата седница
на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 35-та (триесет и петтата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 06.12.2023 година (среда).
На седницата која ќе се одржи во Малата сала на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 10:30 часот, предлагам да се работи по следниот

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предлог-Одлука за пренамена на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година,
2. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Буџетот на Општина Гевгелија за 2024 година,
3. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за уредување на градежното земјиште во Општина Гевгелија за 2024 година,
4. Предлог-Заклучок за утврдување на Нацрт-Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгелија за 2024 година,
5. Предлог-Решение за формирање Комисија за изработка на Програмата за работа на Советот на Општина Гевгелија за 2024 година,
6. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување цени за зонско паркирање на подрачето на град Гевгелија,
7. Предлог-Одлука за формирање Комисија за унапредување на правата на пациентите во Општина Гевгелија,
8. Предлог-Одлука за разрешување и именување членови на Општинскиот совет за социјална заштита,
9. Предлог-Решение за разрешување на претседателот и членовите на Комисијата за предлагање листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во општина Гевгелија,
10. Предлог-Решение за именување претседател и членовите на Комисијата за предлагање листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти во општина Гевгелија,
11. Предлог-Решение за усвојување на измената и дополнувањето на Финансовиот план на ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија за 2023 година,
12. Предлог-Решение за давање согласност за формирање паралелки со помал број ученици во СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за учебната 2023/2024 година,
13. Информација за средното стручно образование во учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 година во општина Гевгелија.

 

 

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р
 

          

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio