Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр.09-127/1
20.01.2023 год.
ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ
за свикување на дваесет и втората седница
на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 22-та (дваесет и втората) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 30.01.2022 година (понеделник).
На седницата која ќе се одржи во Малата сала на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 10:30 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одобрување на план на програми за развој на Општина Гевгелија за 2023 година,
2. Предлог-Одлука за зголемување и пренамена на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година,
3. Предлог-Програма за комуникација и транспарентност во Општина Гевгелија за 2023 година,
4. Предлог-Програма за еднакви можности на Општина Гевгелија за 2023 година,
5. Предлог-Програма за активностите од областа на заштитата и спасувањето со кризи на подрачјето на општина Гевгелија за 2023 година,
6. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работа на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија за 2022 година,
7. Предлог-Програма за работа на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија за 2023 година,
8. Предлог-Програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина гевгелија за 2023 година,
9. Предлог-Програма за одржување на јавното осветлување во општина Гевгелија за 2023 година,
10. Предлог-Програма за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистичките планови во општина Гевгелија за 2023 година,
11. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на Измена и дополнување на дел од Блок 3 од УПВНМ за мултинаменски стопански комплекс на потегот- Гевгелија- ГП „Богородица“, општина Гевгелија,
12. Предлог-Одлука за донесување на Урбанистички проект со план за парцелација на г.п. 7.5.2.04 Блок 7- Гевгелија (КП бр. 2886/2 КО Гевгелија), општина Гевгелија,
13. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за градби со намена Г2- лесна и незагадувачка индустрија на делови од КП 7535/1, 7529, 7535/2, 7538 И 7539 КО Гевгелија,
14. Предлог-Одлука за исплата на финансиска помош за лицето Елизабета Гуцева за медицински третман во приватна клиника во странство,
15. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на слободен пристап до информациите од јавен карактер во 2022 година,
16. Предлог-Заклучок за усвјување на Годишните извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање на програмите и проектите од областа на културата од интерес на општина Гевгелија за 2022 година,
17. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишните извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2022 година,
18. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишните извештаи од сите корисници на финансиски средства од Програмата за финансирање проекти, манифестации и значајни настани на месните заедници во општина Гевгелија за 2022 година,
19. Предлог-Заклучок за усвојување на Годишните извештаи од сите корисници на финансиските средства од Програмата за финансиска поддршка на НВО- секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година,
20. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Статутот на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија,
21. Предлог-Решение за давање согласност на Програмата за работните активности на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2023 година.
 
 
Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р
 

          

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio