Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр.09-1696/1
23.09.2022 год.
ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ
за свикување на петнаесеттата седница
на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 15-та (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 30.09.2022 година (петок.
На седницата која ќе се одржи во малата сала на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 10 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предлог-Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година, за периодот 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – Кумулатив,
2. Предлог-Измена и дополнување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година,
3. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година,
4. Предлог-Одлука за донесување на Буџетски календар за планирање и донесување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2022 година,
5. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2022 година,
6. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2022 година,
7. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за 2022 година,
8. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ООУ „Владо Кантарџиев“- Гевгелија за 2022 година,
9. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план по ставки и потставки на ООУ „Крсте Мисирков“- Гевгелија за 2022 година,
10. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ООУ „Ристо Шуклев“- Негорци за 2022 година,
11. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ООУ „Климент Охридски“- Миравци за 2022 година,
12. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ООМУ „Васо Карајанов“- Гевгелија за 2022 година,
13. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2022 година,
14. Предлог-Решение за усвојување на Измените и дополнувањата на финансовиот план на ЈОУ Дом на култура „Македонија“- Гевгелија за 2022 година,
15. Предлог-Решение за усвојување на Измените на финансовиот план на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија за 2022 година,
16. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на цена на снабдување со вода за пиење на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2021-2023 година, бр.02-962/4 од 28.07.2020 година,
17. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за собирање и одведување урбани отпадни води на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2021-2023 година, бр.02-962/5 од 28.07.2020 година,
18. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на цена за прочистување отпадни води на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за 2021-2023 година, бр.02-962/6 од 28.07.2020 година,
19. Предлог-Одлука за утврдување на цена за собирање, транспортирање и отстранување на комуналниот цврст отпад на територијата на општина Гевгелија,
20. Предлог-Решение за давање согласност на Измената и дополнувањето на Ценовникот за услуги на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија.
21. Предлог-Решение за давање согласност на Одлука за измена на Одлуката за определување висина на надоместоци за управување и одржување на градските гробишта во Гевгелија,
22. Предлог-Одлука за измени и дополнување на Процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на општина Гевгелија,
23. Предлог-Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 42, 43, 44, 45 и 46 (како дел од ДУП за стопанска зона „Блокотехна“ – Негорци) во две градежни парцели (ГП1 и ГП2), општина Гевгелија (барател: ТД „НАВИКО ШИПИНГ“ ДОО Скопје),
24. Предлог-Решение за верификација на мандатите на членовите во Локалниот младински совет во општина Гевгелија,
25. Предлог-Решение за усвојување на Годишниот извештај за работата на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за учебната 2021/2022 година,
26. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за учебната 2022/2023 година,
27. Предлог-Решение за усвојување на Извештајот за работата на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2021/2022година,
28. Предлог-Решение за усвојување на Годишната Програма за работа на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за учебната 2022/2023 година,
29. Предлог-Решение за давање согласност на работното време во ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија,
30. Предлог-Решение за давање согласност на Одлуката за зголемување на бројот на деца во групите на ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија за 2022/2023 година,
31. Предлог-Решение за разрешување член на Надзорен Одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија,
32. Предлог-Решение за именување член на Надзорен Одбор за контрола на материјално-финансиското работење во ЈОУДГ „Детска радост“- Гевгелија,
33. Информација од МЦСР- Гевгелија за состојбата со изграденоста на архитектонските бариери за лица со посебни потреби во општина Гевгелија,
34. Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната општинска установа за деца Детска градинка „Детска радост“- Гевгелија од редот на Советот на родители,
35. Предлог-Решение за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија за 2022 година,
36. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈПКД „Комуналец“ - Гевгелија за 2023 година,
37. Предлог-Одлука за изработка на Физибилити студија со цел основање на ЈП за производство и продажба на електрична енергија.

 

 
                                      
Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р
 

          

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio