Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
  ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
    СОВЕТ НА ОПШТИНА
      Бр.09-1514/1
      22.06.2022 год.
       ГЕВГЕЛИЈА
 
 
 
Врз основа на член 32 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам
 
 
РЕШЕНИЕ
за свикување на единаесеттата седница
на Советот на Општина Гевгелија
 
 
Ја свикувам 11-та (единаесеттата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 29.06.2022 година (среда).
На седницата која ќе се одржи во малата сала на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 10 часот, предлагам да се работи по следниот
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Предлог-Одлука за утврдување приоритет на проект „Пристапен пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци“, општина Гевгелија,
2. Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата „Пристапен пат до земјоделско земјиште во КО Мрзенци“, општина Гевгелија,
3. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште во Гевгелија за 2022 година,
4. Предлог-Одлука за донесување на техничка исправка на ГП 3.24 и 3.24а од ДУП Блок 16, донесен со Одлука бр.09-267/1 од 28.01.2022 година, општина Гевгелија,
5. Предлог-Одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијативата од барателот за изработка на Урбанистички проект за КП бр.58/1 КО Мрзенци (барател: Димитрула Ангова од Гевгелија),
6. Предлог-Одлука за утврдување потреба за прифаќање на иницијативата од барателот за изработка на Урбанистички план за село за КП бр.1272/1 КО Серменин (барател: Михаил Делов од Гевгелија),
7. Информација за состојбата со постапувањето по барањата за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина Гевгелија,
8. Информација за состојбата со јавното осветлување во населените места во општина Гевгелија,
9. Информација за состојбата со занаетчиската дејност во општина Гевгелија,
10. Информација за состојбата со снабдувањето со вода за пиење во населените места во општина Гевгелија,
11. Предлог-Решение за давање согласност на Кварталниот извештај на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за периодот од 01.01.2022г. - 31.03.2022 год.
12. Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за усвојување на измените и дополнувањата на финансовиот план за 2022 година на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија,
13. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Јосиф Јосифовски“- Гевгелија за 2023 година,
14. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈОУ Библиотека „Гоце Делчев“- Гевгелија за 2023 година.

 

                                                                                           

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р
 

          

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio