Image
Локална самоуправа

Седници на Советот на Oпштина Гевгелија

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈA
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
СОВЕТ НА ОПШТИНА
Бр. 09-872/1
23.05.2023 год.
ГЕВГЕЛИЈА

 

Врз основа на член 28 од Статутот на Општина Гевгелија (“Службен гласник на Општина Гевгелија” бр.25/06, 08/10, 18/14, 13/20, 02/21 и 05/21 год.), донесувам

РЕШЕНИЕ
за свикување на дваесет и седмата седница
на Советот на Општина Гевгелија

Ја свикувам 27-та (дваесет и седмата) седница на Советот на Општина Гевгелија за ден 30.05.2022 година (вторник).
На седницата која ќе се одржи во Малата сала на Народниот театар во Гевгелија, со почеток во 10:30 часот, предлагам да се работи по следниот

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Гевгелија за 2023 година,
2. Предлог-Одлука за сопствено учество на Општина Гевгелија во реализација на проект: „Изработка на техничка документација за поставување на фотоволтаични панели на образовни институции, детски градинки и градски пазар во општина Гевгелија“,
3. Предлог-Oдлука за поддржување/одобрување на проектот: „Изработка на техничка документација за поставување на фотоволтаични панели на образовни институции, детски градинки и градски пазар во општина Гевгелија“,
4. Предлог-Одлука за за сопствено учество на Општина Гевгелија во реализација на проект: „Е-полначи за електрични возила: Техничка документација “,
5. Предлог-Одлука за давање согласност на Измената на Годишниот план за вработување во Општина Гевгелија за 2023 година,
6. Предлог-Одлука за усвојување на Социјалниот план на Општина Гевгелија, 2023-2026,
7. Предлог-Одлука за формирање Локален совет за превенција во Општина Гевгелија,
8. Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар во сопственост на Општина Гевгелија,
9. Предлог-Одлука за утврдување предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Гевгелија, Општина Богданци и Општина Дојран,
10. Предлог-Одлука за утврдување потреба од прифаќање на иницијатива од барателот за изработка на Урбанистички проект (УП) за КП бр.6292 КО Гевгелија (барател: Трајче Букршлиев од Гевгелија),
11. Предлог-Препорака до УО на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија да изготви и донесе Одлука со која ќе ги ослободи од плаќање или ќе утврди повластени цени на производите и услугите за припадниците на безбедносните сили од Општина Гевгелија,
12. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на СОУ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија за 2024 година,
13. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Владо Кантарџиев“– Гевгелија за 2024 година,
14. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Крсте Мисирков“ – Гевгелија за 2024 година,
15. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Ристо Шуклев“– Негорци за 2024 година,
16. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Климент Охридски“ – Миравци за 2024 година,
17. Предлог-Решение за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООМУ „Васо Карајанов“– Гевгелија за 2024 година,
18. Предлог-Решение за давање согласност на финансискиот извештај на ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за период 01.01.2023 - 31.03.2023 година (кумулативно),
19. Информација од ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за состојбата и активностите за кучињата скитници во општина Гевгелија,
20. Информација од ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија за состојбата со снабдување со вода за пиење во населените места во општина Гевгелија,
21. Информација од ЈУМЦСР- Гевгелија за состојбата со употреба на наркотици и психотропни супстанции кај младите во општина Гевгелија.

 

  

Претседател
на Советот на Општина Гевгелија,
д-р Патрик Матх, с.р
 

          

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio