Image
Општина Гевгелија

Демографија

Движење на бројот на жители

Бројот на жители во општина Гевгелија изнесува 22.988, што на површина од 485 км2, дава густина од 47 жители на км2, а тоа е значително помалку од густината на населеност во Република Македонија.

Движење на вкупниот број на жители според расположливите податоци

Година 1880 1890 1912 1925 1930 1948
Општина 1940 / / / / 21416
Град / 5188 2792 3500 5011 4967

Движење на вкупниот број на жители според расположливите податоци

Година 1953 1961 1981 1991 1994 2002
Општина 22364 24419 31814 35002 35031 22988
Град 5777 7332 9410 15041 14974 15685

Стапката на пораст ја означува динамиката на раст на населението во градот и општината низ набљудуваниот период. Од горните анализи може да се заклучи дека и двете стапки се во пораст, но трендот на растот на градското население е многу побрз во однос на вкупното население во општината.

Стапка на пораст на населението 

Година 1948 1948/53 1953/61 1961/81 1981/91 1991/94 1994/2002
Општина 1,00 1,04 1,09 1,30 1,10 0,56 1.07
Град 1,00 1,11 1,27 1,28 1,60 0,99 1.05

Издвоена стапка на раст за општина Гевгелија

Гевгелија Попис 1994 Попис
2002
Прираст (реален) Прираст(во %)
Вкупно 22267 22988 721 3.23

Природно движење на населението

Основните компоненти на природното движење на населението се наталитетот и морталитетот. Покрај бројот на родени и умрени како индиректен индикатор во прогнозите за природното движење на населението се јавува и бројот на склучени и разведени бракови.

Период Родени деца Умрени лица Бракови
Живо-родени Мртво-родени Во земјата Во странство Склучени Разводи
2003 254 1 219 / 120 11
2004 263 1 204 1 127 39
2005 237 2 207 2 142 36
I-III 2006 42 / 66 1 21 /

Од демографските карактеристики во овој дел ќе бидат анализирани следните:
- Структура на населението по пол и по возраст;
- Структура на населението според национална припадност;
- Број на домаќинства и просечен број на членови на домаќинство;
- Работоспособен и активен контингент на население;
- Структура на население според основните економски белези;
- Динамика и основни карактеристики на вработеноста по дејности.

 

Структура на населението по пол возраст

Возраст 0-14 15-64 65 и повеќе Непознато Вкупно
Мажи 1912 8280 1227 1 11420
Жени 1923 8218 1421 6 11568
Вкупно 3835 16498 2648 7 22988

Истовремено, претставува детерминанта на природното движење на населението, подложна на директни и индирректни влијанија од механичкото  движење на населението (миграции и сл).

Гевгелија Вкупно Постојани Доселени
Внатрешна доселени од општ. Доселени од РМ Доселени од друга држава
Мажи 11373 8296 913 1903 261
Жени 11424 6694 1408 3000 392
Вкуоно 22417 14990 2321 4903 653

Анализата на старосната структура е битна од повеќе аспекти: според неа се определуваат одделните контингенти на население (предучилишни, училишни, работоспособни, активни, издржувани и др.)

Гевгелија Попис
1984
Пипос
2002
Прираст
(реален)
Прираст
(во %)
Мажи 11112 11420 308 2.77
Жени 11155 11568 413 3.70
Вкуоно 22267 22988 721 3.23

 

Р. бр. Населено место Вкупно Жени Мажи<
1 Гевгелија 15.685 8.150 7.535
2 Богородица 1.001 483 518
3 Габрово 20 10 10
4 Даводово 373 84 189
5 Кованец 177 84 93
6 Конско 4 2 2
7 Миравци 1647 810 837
8 Милетково 117 57 60
9 Моин 317 142 175
10 Мрзенци 461 230 231
11 Негорци 2.047 997 1.050
12 Ново Конско 136 72 64
13 Петрово 206 89 117
14 Прдејци 514 257 257
15 Серменин 18 9 9
16 Смоквица 263 126 137
17 Хума 2 1 1
Вкупно 22.988 11.703 11.285

Структура на население според национална припадност

Етнички групи % Население
Македонци 96,77 22,320
Албанци 0,03 8
Бошњаци 0,02 5
Роми 0,08 18
Срби 1,61 372
Турци 0,15 34
Власи 0,93 214
Останати 0,41 93

Број на домаќинства и просечен број на членови на домаќинство

Сеопфатната развиеност на едно подрачје, навиките, обичаите, директно влијаат врз начинот на организирање на семејството. Општествено-економскиот развој односно растот на производните сили е поврзан со промена на општествените односи, што неминоновно води кон распаѓање на големите семејства и тенденција на сведување на потесно семејство во кое живеат само родителите со децата.
Домаќинства Вк. насел. Бр. на домаќинства Бр. на семејни домаќинства Вк. бр. на сем.
Вкупно Несем. Сем. 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем
Гевгелија 22988 7221 877 6344 5886 448 10 / 6812
Инд. домаќинства 22840 7218 874 6344 5886 448 / / 6812
со 1 член 820 820 820 / / / / / /
со 2 членa 3256 1628 48 1580 1580 / / / 1580
со 3 членa 4704 2968 5 1563 1563 / / / 1563
со 4 членa 9352 2338 1 2337 2270 67 / / 2404
со 5 членa 2785 557 / 557 426 131 / / 688
со 6 членa 1488 248 / 248 39 207 / / 459
со 7 членa 329 47 / 47 6 38 / / 91
со 8 членa 56 7 / 7 2 / / / 14
со 9 членa 27 3 / 3 / 3 / / 8
со 10 и повеќе членови 23 2 / 2 / 1 / / 5
Колективни домаќинства 148 3 3 / / 1 / / /
 
Работоспособен и активен контингент на население

Работната сила (економски активното население кое го сочинуваат вработените и невработените) во општината може да се види од табелата. Инаку, во општината се евидентирани  8.679 вработени, а стапката на вработеност изнесува 77,29%, со што оваа општина се наоѓа меѓу општините во земјата со највисока стапка на вработеност. Истовремено, општина Гевгелија се наоѓа на последното место според стапката на невработеност, која изнесува 22.71%. Во општината се евидентирани 2550 невработени лица, од кои 1.035 се жени. На долната табела е прикажана образовната и половата структура на невработените во општината. Од неа може да се види дека меѓу невработените се доминантни мажите и лицата без оформено средно образование (59,84 % се со НКВ и КВ/ВКВ).

Структура на население според степенот на образование
основно средно вишо Високо
5829 8797 709 1155
Структура на вработеност и невработеност
Работна сила вработени невработени Стапка на невработеност
11229 8679 2550 22.71%
Структура на невработени според степенот на образование
основно средно вишо високо
1526 778 72 174

Извор: Агенција за вработување Гевгелија 

Возраст на населението Економски активни Економски неактивни Вкупно
15 - 19 71 1446 1517
20 - 24 1406 682 2088
25 - 29 927 254 1181
30 - 34 1136 184 1320
35 - 39 1275 197 1472
40 - 44 1412 192 1604
45 - 49 1368 350 1718
50 - 54 1030 476 1506
55 - 59 583 578 1161
60 - 64 262 943 1205
65 - 69 43 1011 1054
70 - 74 19 776 795
74 - 79 5 492 497
над 80 1 299 300
Непознато 1 4 5
Вкупно 11223 7884 19107

Контингентот на активното население го означува бројот на постојните работни места. Разликата меѓу овие две големини е бројот на нови работни места потребни за целосно вработување во општина Гевгелија.

Структура на население според основните економски белези

Дејност Лица кои вршат занимање Економски статус
Вработен Работодавец Вработен за сопствена фирма Неплатен семеен работник
Вкупно 8679 7595 209 808 67
Земјоделство, лов и шумарство 1235 687 12 485 51
Риболов 2 2 / / /
Вадење на руда и камен / / / / /
Преработувачка индустрија 2996 2906 46 42 2
Снабдување со електрична енергија, гас и вода 147 146 / 1 /
Градежништво 212 172 6 34 /
Трговија на големо и мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства 757 550 83 115 9
Хотели и ресторани 328 280 25 20 3
Сообраќај, складирање и врски 848 771 21 55 1
Финансиско посредување 89> 89 / / /
Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности 138 115 7 16 /
Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална заштита 741< 733 2 5 1
Образование 324 323 / 1 /
Здравство и социјална работа 489 486 1 2 /
Други комунални, културни, општи и лични услужни активности 313 284 6 23 /
Приватни домаќинства со вработени лица 6 6 / / /
Екстериторијални организации и тела 3 3 / / /
Некласифицирани по дејност (непозната дејност) 51 42 / 9 /

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2018 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio