Буџет

     – Завршни сметки на буџетот на општина Гевгелија за 2021 година

    – Квартални извештаи за извршување на буџет за 2021 година

    –  ЈПКД КОМУНАЛЕЦ

  – ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ЗА 2021 ГОДИНА

Skip to content