Извештаи

2023

2022

2021

Конечен извештај за извршена ревизија на информациски системи како ревизија на успешност на тема „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“- Државниот завод за ревизија

Skip to content