Локален економски развој

 ЛЕР- планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење локална економска политика, поддршка на развојот на малите и средните претпријатија на претприемништво на локално ниво, учество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање партнерство.

Skip to content