Локален младински совет

Локален младински совет (ЛМС) претставува тело на локалната самоуправа кое го сочинуваат млади претставници на различните форми на организирање во Општината, кое има советодавна и застапувачка улога за прашањата од младински интерес кон локалната самоуправа.

Локалниот младински совет ги врши следните работи: 

– расправа на седници на ЛМС за прашања значајни за нивната работа; 

– расправа за прашања за кои се расправа на Советот на Oпштина Гевгелија, а се од интерес за работата на младите;

– соработува во изработката и го следи спроведувањето на локалните акти за млади, донесени од страна на општината; 

– организира работилници, предавања, трибини, кампањи, манифестации и други активности во врска со младинските прашања; 

– информира и ги промовира  активностите на Локалниот младински совет; 

– врши и други работи од интерес за младите. 

Одлука за Измена и дополнување на Статутот на Општина Гевгелија 

Закон за младински политики и младинско учество

Прирачник за Локални младински совети

Службеник за млади: Петар Јанчев, помлад соработник за соработка со корисници на јавни услуги во Одделението за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт, 078 690 648, petarjancev@yahoo.com

Kанцеларија за млади – ул. „Димитар Влахов“ бб, Гевгелија- Народен театар- Гевгелија (1. кат)

Јавен повик за избор на членови во Локален младински совет на Општина Гевгелија

Записник од спроведување на Јавен повик за избор на членови во Локален младински совет на Општина Гевгелија 

Одлука на Локалното собрание на млади за избор на членови на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Решение за верификација на мандатите на членовите на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Решение за разрешување член на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Решение за верификација на мандат на нов член на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Информација за процесот на формирање Локален младински совет на Општина Гевгелија

Деловник за работа на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Прва конститутивна седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Втора седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Трета седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Четврта седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Петта седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Шеста седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Седма седница на Локален младински совет на Општина Гевгелија

Извештај за работата на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија во 2022 година

Програма за работата на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија во 2023 година

Програма за работата на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија, Општина Гевгелија и службеникот за млади во делокругот млади за 2024 година

Извештај за работата на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија за 2023 година

Skip to content