Локален младински совет

Закон за младински политики и младинско учество

Прирачник за Локални младински совети

Прирачник за службеници за млади

Службеник за млади: Петар Јанчев, помлад соработник за соработка со корисници на јавни услуги во Одделението за социјална, здравствена, детска и други заштити, култура и спорт, 078 690 648, petarjancev@yahoo.com

Kанцеларија за млади – ул. „Димитар Влахов“ бб, Гевгелија- Народен театар- Гевгелија (1. кат)

Локален младински совет

Skip to content