Општинска Администрација

Правилници за изменување на Правилникот за систематизација на работните  места во општинската администрација  на општина Гевгелија

Skip to content