Пријави корупција

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за заштита на укажувачи („Сл.весник на РМ“ бр.196/15, 35/18 и „Сл.весник на РСМ“ бр.257/20), член 2 став 1 и член 3 од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Сл.весник на РМ“ бр.46/16), член 50 став 1 точка 14 и член 63 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 62 став 1 алинеја 14 и член 91 став 1 од Статутот на Општина Гевгелија, Градоначалникот на Општина  Гевгелија донесува РЕШЕНИЕ за назначување на лице овластено за прием на пријави од укажувачи:

Ана Ристова

Тел: 076 234 572

ел. пошта: ana.karajanova@gevgelija.gov.mk

 


НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ:

Укажувачот, со добра намера врши заштитено внатрешно пријавување со поднесување на пријава:

– во писмена форма (лично или препорачано по пошта)

– по електронски пат преку електронско сандаче, или

– усно на записник пред овластеното лице

Пријавата во писмена форма или усно на записник укажувачот ја поднесува до овластеното лице во текот на работното време.

Укажувачот не е должен да ја докажува добрата намера и вистинитоста на поднесената пријава.

 


Регулативи за заштитено внатрешно пријавување:

ЗАКОН за заштита на укажувачи (pdf)

ПРАВИЛНИК за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (pdf)

УПАТСТВО за прием на пријави од укажувачи во Општина Гевгелија (pdf)

Политика на интегритет

Skip to content