Животна средина

НАЦРТ ДОЗВОЛА

Општина Гевгелија

подготви Нацрт Дозвола за

ДГПИ ,,МАНСАРД,, Коце дооел Гевгелија

ул.,,Панче Пешев,, бр.8 Гевгелија (седиште на операторот)

Локација: м.в.Делница, КП 4147, КП 4148, КП 155 и КП 97 КО Гевгелија, општина Гевгелија

Контакт лице: Јана Трајкова (раководител на подружница)

Нацрт дозволата е достапна на web страната на општината www.gevgelija.gov.mk од 18.07.2024 година.

Копија од дозволата е достапна на јавноста во просториите на Секторот за урбанизам, архитектура, градежништво и заштита на животната средина при Општината на ул.,,Борис Карапузов,,бб Гевгелија во текот на работното време од 08-16часот.

 Коментари може да бидат доставени до општината на горенаведената адреса не покасно од 01.08.2024 година.

Нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола – Мансард

Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола за Инсталација – монтажна бетонска база, сепарација за песок и постројка за керамиди на барателот ДГПИ ,,МАНСАРД,, дооел Гевгелија

Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2024 година

Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2023 година

 Б – Интегрирана еколошка дозвола за ЈПКД Комуналец Гевгелија 

Решение ЈКПД Комуналец

 Б – Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план за ЈПКД Комуналец Гевгелија

 Б-Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план – за ДПТТ „СОКОЛ“ дооел

Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола ДПТТ „Стокол” – ДООЕЛ Гевгелија

СТОКОЛ – Записник од преговорите 03.08.2020

Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА – СТОКОЛ – ЖИВИНАРСКА ФАРМА – МОИН

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДРУШТВО ЗА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА-СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК (30.08.2018 ГОДИНА)

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-153 ОД 30.08.2018 ГОДИНА  ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН , НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА – СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК 

Заштита на животната средина и природата- мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава  нејонизирачко зрачење.

– РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА (10.08.2018 ГОДИНА)

– Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-155 ОД 10.08.2018 ГОДИНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА

————————————————————————————————————————————————-

– БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, „СТОКОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија

– БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА , Друштво за градежништво  и проектирање АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ  Гевгелија

– БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА , ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија

– БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА , Друштво за производство , трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија

– НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН – Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија Кланица и месна индустрија со ладилник

– НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН – ДПТУГ „ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ” ДООЕЛ – увоз-извоз БЕТОНСКА БАЗА Гевгелија

– НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН – АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ Гевгелија

ИНТЕР БЕТОН

АНСА ГОРАН МИРАВЦИ

МАНСАРД

РИГО ИМПЕКС

ИНВИКТА ЛИРА

ВЕТЕРИНАР

ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ

АЛФА ПРОЕКТ

СТОКОЛ ЖИВИНАРСКА ФАРМА

Skip to content