Комунално уредување

  • Програми 2021

           Комунални дејности- снабдување со вода за пиење, испорака на технолошка вода, одведување и прочистување на отпадни води, одведување и третман на атмосферски води, јавно осветлување, одржување јавна чистота, собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредување и организирање на јавен локален превоз на патници, одржување гробишта и гробови и давање погребални услуги, изградба, одржување реконструкција и заштита на локалните патишта и улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградба и одржување на улична сообраќајна сигнализација, изградба и одржување на јавен простор за паркирање, отстранување на непрописно паркирани возила, отстранување на хаварисани возила од јавни површини, изградба и одржување на пазарите, чистење оџаци, одржување и користење на парковите, зеленилото, парк-шумите и рекреативните површини, регулација, одржување и користење на речните корита во урбаните делови, определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти.

Skip to content