Урбанизам

Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување простор и уредување градежно земјиште.

Skip to content