Соопштенија

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Измена и дополна на УПС Прдејци – Блок 5, општина Гевгелија

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Измена и дополна на УПС...

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Детален урбанистички план за дел...

Урбанизам

Услуга - лична асистенција на лица со попреченост
Донирај
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Гевгелиски магазин
Сертификат за квалитет IASS 2020:2022
Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

Седници

Прес

Skip to content