Урбанистички планови

ДУП 1.2, 2.1 и 2.2 – синтезен

ДУП 11.3 – синтезен

Измена и дополнување на дел од Блок 5 од УПС Богородица

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДАВИДОВО, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, плански период 2017 – 2027

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДАВИДОВО, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, плански период 2017 – 2027 – синтезен

ОДЛУКА – Давидово

ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРАБНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАСЕЛО ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА – БЛОК 5, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ПОТВРДА за заверка на одобрена проектна програма

Изменување и дополнување на дел од Блок 5 од УПС за село Богородица, КО Богородица, Општина Гевгелија

ПОТВРДА за заверка на одобрена проектна програма

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ), НА КП 583, KO НОВО КОНСКО, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ПОТВРДА за заверка на одобрена проектна програма

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ за ГП бр.25.19 од УП за село Прдејци, за изградба на објект со намена А1 на ГП бр.25.19 КО ПРДЕЈЦИ,Општина Гевгелија

ПОТВРДА ЗА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за ГП10.5.2Б (КП2173/2 и КП2177/14) КО Гевгелија, општина Гевгелија

Планска програма за Детален урбанистички план за дел од Блок 15 (15.11)

ДУП 10.5 – синтезен

ДУП – Блок 16

ДУП за централно градско подрачје Гевгелија

ДУП за блок 7 (7,5), Гевгелија

УП за село Милетково

УП за село Моин

ЛУПД со намена Е2 полигон за обука на возачи, КО Негорци, општина Гевгелија

– ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 4 (4.1 И ДЕЛ ОД 4.2) И ДЕЛ ОД БЛОК 1 (ДЕЛ ОД 1.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

– ДУП ЗА БЛОК 10 (10.1, 10.3, 10.4 и 10.5), КО ГЕВГЕЛИЈА

– ГУП – ГЕВГЕЛИЈА

– УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА МУЛТИНАМЕНСКИ СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС НА ПОТЕГ ГЕВГЕЛИЈА – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА

– ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УВПНМ ЗА МУЛТИНАМЕНСКИ СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС НА ПОТЕГ ГЕВГЕЛИЈА – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА, ДЕЛ ОД БЛОК: 1, 3 И 7

– ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД БЛОК 3 ОД УВПНМ ЗА МУЛТИНАМЕНСКИ СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС НА ПОТЕГ ГЕВГЕЛИЈА – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СЕРМЕНИН

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА МИНИ ДЕПОНИЈА ЗА  КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД ВРЕМЕН КАРАКТЕР НА ДЕЛ ОД КП 117 КО НОВО КОНСКО, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

– ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КП 737; КП 736/3; ДЕЛ ОД КП 736/1; И ДЕЛ ОД КП 735/1 КО НОВО КОНСКО, со намена Е2 – КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, (Градби на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија – фотонапонски електрани со инсталирана моќност со 1MW)

ДУП БЛОК 5.3 и 5.6 – ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

– ДУП БЛОК 6 – ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

– ДУП БЛОК 9 – ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

– Одлука за неспроведување на стратегиска оценка за планскиот документ Детален Урбанистички План за Блок 15.1 и Блок 15.2, општина Гевгелија

– Детален Урбанистички План за Блок 11 (11.2), КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина Гевгелија, конечен предлог план, 08 Јуни 2021

– Измена и дополнување на Урбанистички План за село Прдејци, општина Гевгелија, Блок 4, општина Гевгелија

– Измена и дополнување на дел од ДУП 10.2 општина Гевгелија, Плански период 2020-2025

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ:

Урбанистички проект за инфраструктура за премин на среднонапонска мрежа на град Гевгелија од 10kV на 20kV напонско ниво, односно среднонапонска кабелска врска помеѓу ТС Ѓупска и ТС Аврам, КО Гевгелија, Општина Гевгелија

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 14.2.39 на КП 6727/44, КП 7505/13 и КП 446/3 во ДУП за дел од блок 14 (14.1 и 14.2) КО Гевгелија, општина Гевгелија 

Skip to content