Формулари

Даночно Одделение

ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДАНОК НА ИМОТДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА НАСЛЕДСТВО И ПОДАРОКДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА...

Општи формулари

БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА БАРАЊЕ ЗА ПРИЕМ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ОПШТО БАРАЊЕ ДО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА И ИЗЈАВА ЗА...

Skip to content