Јавен повик за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со Идеен проект за изградба на велосипедска патека

Јавен повик за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со Идеен проект за изградба на велосипедска патека

Соопштение за организирање на втора јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија

Соопштение за организирање на втора јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија...

Skip to content