Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Измена и дополна на УПС Прдејци – Блок 5, општина Гевгелија

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Измена и дополна на УПС...

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Детален урбанистички план за дел од Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија

Одлука и формулари за неспроведување стратегиска оцена за влијанието врз животната средина на планскиот документ Детален урбанистички план за дел...

Page 2 of 3 1 2 3
Skip to content