Јавен повик 02/2024

Јавен повик 02/2024 за избор на изработувач на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на дел од канал Раул, општина...

Јавен повик за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со Идеен проект за изградба на велосипедска патека

Јавен повик за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со Идеен проект за изградба на велосипедска патека

Соопштение за организирање на втора јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија

Соопштение за организирање на втора јавна презентација и јавна анкета за Детален урбанистички план за Урбан Блок 1.5, општина Гевгелија...

Page 3 of 3 1 2 3
Skip to content